โปรดเกล้าฯ พ.อ.หญิง ธารินี-พ.อ.หญิง วิมล เป็นพลตรี

ราชกิจจานุเบกษา เผยคำสั่ง โปรดเกล้าฯ พ.อ. หญิง ธารินี รอดสน และ พ.อ. หญิง วิมล ทองพายัพ เป็นผู้ชำนาญการ กรมราชองครักษ์ อัตรา พลตรี

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารต่ำกว่าชั้นนายพล โดยมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศทหารให้แก่นายทหารชั้นสัญญาบัตรซึ่งรับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ จํานวน 39 ราย โดย 2 ราย ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วย
1. ว่าที่พันเอกหญิง วิมล ทองพายัพ เป็น พันเอกหญิง

2. ว่าที่พันเอกหญิง ธารินี รอดสน เป็น พันเอกหญิง

วันเดียวกัน ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารชั้นนายพล ด้วย โดยมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศ ให้แก่นายทหารสัญญาบัตร ซึ่งรับราชการมาด้วยความเรียบร้อยเป็นผลดีแก่ทางราชการ จํานวน 2 ราย ดังนี้

1. พันเอกหญิง ธารินี รอดสน เป็น พลตรีหญิง

2. พันเอกหญิง วิมล ทองพายัพ เป็น พลตรีหญิง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

Untitled-5_20
นอกจากนี้ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ โดยมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารสัญญาบัตร สังกัดหน่วยบัญชาการ ถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ รับราชการ จํานวน 2 ราย ดังนี้

1. พันเอกหญิง ธารินี รอดสน ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองกิจการวัง ฝ่ายอํานวยการ ประสานงานและกิจการพิเศษ ฝ่ายเสนาธิการหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการ ถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พันเอกพิเศษ) เป็นผู้ชํานาญการ กรมราชองครักษ์ (อัตรา พลตรี)

2. พันเอกหญิง วิมล ทองพายัพ ตําแหน่ง ประจําหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภ รักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ (อัตรา พันเอกพิเศษ) เป็นผู้ชำนาญการ กรมราชองครักษ์ (อัตรา พลตรี)

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป